Credit Management Instituut

Algemene voorwaarden

Z

Vanaf 1999 dé opleider

Z

Ook voor maatwerk

Z

Tastbare resultaten

Z

Effectief en inspirerend leren

Deze algemene trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op de, in de laatste uitgave van de brochure vermelde, trainingen en diensten van het Credit Management Instituut.

Aanmelding
Aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden door inzending van een volledig ingevuld origineel inschrijfformulier. Telefonische aanmeldingen dienen met een inschrijfformulier bevestigd te worden. Binnen drie dagen na het versturen van een inschrijfformulier per fax dient het originele inschrijfformulier in ons bezit te zijn. U kunt uw aanmelding sturen naar: Credit Management Instituut.

Inschrijving
Definitieve inschrijvingen vinden uitsluitend plaats na schriftelijke bevestiging door het Credit Management Instituut.

Betaling
De trainingstarieven in onze brochure zijn exclusief BTW. Lunch en eventueel diner, koffie en thee zijn bij onze tarieven inbegrepen. Het Credit Management Instituut behoud zich het recht voor haar trainingstarieven aan te passen, tenzij het trainingstarief reeds schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd. Indien deze aanpassing plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden. Facturering vindt plaats uiterlijk twee weken voor aanvang van de training. De betaling dient uiterlijk twee dagen voor aanvang van de training op onze bankrekening bijgeschreven te zijn. Indien het Credit Management Instituut om welke reden dan ook de factuur niet tijdig heeft toegezonden, dan dient de betaling binnen acht dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever zich niet aan bovenstaande termijnen met betrekking tot betaling houdt, behoudt het Credit Management Instituut zich het recht voor de cursisten toegang tot de training te ontzeggen. Betaling dient te geschieden door overmaking op de bankrekening die op de factuur vermeld staat, onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.

Annuleringen en verschuivingen
Indien een training binnen een termijn van 29 tot 14 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt 50% van het trainingsbedrag berekend. Indien een training na deze termijn wordt geannuleerd, of indien een cursist niet op komt dagen wordt 100% van het trainingsbedrag berekend. In geval van verschuiving van 14 dagen tot 3‑werkdagen voor aanvang van de training wordt buiten de volledige trainingsprijs 25% van de trainingsprijs extra in rekening gebracht. Na deze termijn wordt buiten de volledige trainingsprijs 50% van de trainingsprijs extra in rekening gebracht. Eenmaal verschoven trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van het Credit Management Instituut. In geval van bijzondere omstandigheden kan het Credit Management Instituut in positieve zin afwijken van deze regelingen, één en ander ter beoordeling van het Credit Management Instituut. Het Credit Management Instituut accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten.

Trainingstijden
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de trainingstijden van het Credit Management Instituut dagelijks van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Verhindering
Het Credit Management Instituut zal niet aansprakelijk zijn indien trainingen geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen. Indien als gevolg van ziekte, beëindiging van het dienst­verband of om enige andere reden in het werk een persoon (personen) niet (meer) beschikbaar is (zijn) voor het geven van een training dan zal het Credit Management Instituut al het redelijke in het werk stellen om de desbetreffende training eventueel op een later tijdstip doorgang te doen vinden. Mocht één en ander niet mogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan de opdrachtgever worden gerestitueerd.

Het Credit Management Instituut behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden wijzigingen in trainingsschema’s en/of trainingstijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling trainingen te annuleren. Opdrachtgever zal van annulering van een training uiterlijk twee weken voor aanvang van de desbetreffende door het Credit Management Instituut schriftelijk in kennis worden gesteld. Reeds betaalde trainingskosten zullen in geval van annulering door Het Credit Management Instituut terstond worden gerestitueerd.

Auteursrecht
Documentatiemateriaal en alle overige door het Credit Management Instituut, in het kader van enige training of dienst verstrekte schriftelijke informatie, zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets hiervan mag in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd noch aan derden medegedeeld worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Credit Management Instituut. Cursisten worden bij deze een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht verleend om die producten, welke worden gebruikt in de training waaraan wordt deelgenomen, dan wel worden verstrekt in het kader van de te verlenen dienst, te gebruiken. Dit gebruiksrecht eindigt bij het einde van de training, dan wel na beëindigen van de te verlenen dienst. Onverminderd overige bepalingen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en export van gegevens verleent het Credit Management Instituut aan cursisten een niet-overdraagbare licentie om tijdens de training mondelinge, handgeschreven dan wel gedrukte of anderszins vastgelegde instructies, aanwijzingen en rapporten, te gebruiken, doch niet voor het geven van trainingen, hetzij intern, hetzij extern.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van opdrachtgevers eigen voorwaarden, van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Afwijking geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen ondertekend. Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of overeenkomsten niet aan.

Raimond Honig en Bionda Honing - Credit Management Instituut
De opleiding Credit Professional is officieel geregistreerd als Post-HBO Register opleiding.

"De opleiding Credit Professional is officieel geregistreerd als Post-HBO Register opleiding."

WhatsApp chat